GDUT Leadership
GDUT Leadership
Published:GDUT Leadership

 

 

Secretary

CHEN Xin                                                                

Deputy Secretary       

TANG Yaoping          

CHEN Liangyou            

HU Qintai    

President            

CHEN Xin            

Vice President            

ZHANG Yun            

CHEN Lizhong            

ZHANG Li            

ZHANG GuangYu            

WANG Chengyong            

CHEN Zhuowu            

CHEN Weimin