GDUT Leadership
GDUT Leadership
Published:GDUT Leadership

Chairperson of University Council            

Su Yifan            

Vice Chairperson of University Council        

Chen Xin            

Tang Yaoping            

Mi YInjun            

President            

Chen Xin            

Vice President            

Zhang Yun            

Chen Lizhong            

Zhang Li            

Zhang GuangYu            

Wang Chengyong            

Chen Zhuowu            

Chen Weimin